Japan

In Alphabetical Order
as per January 1, 2017

Meifu Shinkage Ryu Honbu Dojo

Soke Yasuyuki Otsuka

Monjinkai

Kyushu Monjinkai

Susumu Fukumitsu

website coming soon

Keikokai

Kansai keikokai

Hideki Akai

website coming soon