North America

In Alphabetical Order
as per January 1, 2018

Canada

Branches

Canada Branch

Dr. Chris de Feijter

Manitoba Branch

Randall Ramoutar

Keikokai

Alberta Keikokai

Tom Gillis

Manitoba Prairies Keikokai

Dale Bullied

Toronto Keikokai

Nigel Providence

Mexico

Keikokai

Puebla Keikokai

Fausto Antonio Garcia

Website coming soon

United States of America

Branches

California Branch

Ken Smith

Keikokai

Arizona Keikokai

Ryan Wells

Chicago Keikokai

William Sheehan

New Jersey Keikokai

Luis F. Hernandez