North America

In Alphabetical Order
as per January 1, 2017

Canada

Branches

Canada Branch

Dr. Chris de Feijter

Keikokai

Manitoba Keikokai

Randall Ramoutar

Manitoba Prairies Keikokai

Dale Bullied

Toronto Keikokai

Nigel Providence

United States of America

Branches

California Branch

Ken Smith

Keikokai

Arizona Keikokai

Ryan Wells

Chicago Keikokai

William Sheehan

New Jersey Keikokai

Luis F. Hernandez