Changes to some Keikokai

Some keikokai details were updated. Welcome Peru Keikokai. New Jersey Keikokai no longer exists. Chicago Keikokai is under new leadership.